RPPM.06.02.02-22-0004/20-00
Tytuł: Społeczni do Potęgi
Oś priorytetowa: 6. Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

Altra Consulting w partnerstwie z Gminą Potęgowo, Gminą Dębnicą Kaszubską i Fundacją Inicjatywa, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Społeczni do Potęgi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita kwota projektu wynosi 4 170 803,95 zł, w tym dofinansowanie 3 962 263,75 zł, wkład własny niefinansowy 208 540,20 zł.

Czas trwania projektu 01 grudnia 2020- 30 kwietnia 2023

Celem projektu „Społeczni do Potęgi” jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystują istniejącą infrastrukturę techniczną (świetlice gminne) oraz nowo powstałe instrumenty animacji środowiskowej i wolontariat. Projekt wspiera rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu gminy Potęgowo i Dębnica Kaszubska. Altra Consulting odpowiedzialna jest za realizację szkoleń dla młodzieży
i dorosłych oraz warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Usługi społeczne wspierającą rodzinę realizowane są w 20 świetlicach gminnych i obejmują wsparciem minimum 500 dzieci i młodzieży, ich rodziny oraz bliskich (ok. 100 osób dorosłych – rodzice i dziadkowie). W każdej ze świetlic uruchomione zostały zajęcia animacyjne rozwijające kompetencje kluczowe – cyfrowe, osobiste, społeczne. Prowadzone też są zajęcia sportowe i rekreacyjne. Rozbudzane są pasje i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, które prowadzą do zmiany postaw i interakcji społecznych.

Działania w projekcie realizowane przez Altra Consulting

W każdej świetlicy powstał Klub Życzliwości, gdzie lokalna społeczność (głównie seniorzy oraz młodzież zagrożona wykluczeniem) tworzy grupy samo-aktywizujące się. Przy udziale animatora prowadzone są zajęcia pobudzające własną ekspresję, zainteresowania oraz chęć bycia życzliwym dla innych. Organizowane są spotkania z lokalnymi liderami, którzy „zarażają” optymizmem i aktywnością 

Zadaniem Klubów Życzliwości jest promowanie pozytywnych wzorców w lokalnej społeczności oraz organizowania imprez i festynów o charakterze sportowym, rekreacyjnym i twórczym.

Kluby Życzliwości promują wolontariat i aktywność społeczną. Ważnym elementem działalności Klubu jest angażowanie dorosłych w jego działania. Obecność bliskich, seniorów, innych mieszkańców wpływa na poprawę relacji lokalnych oraz umacnia więzi międzypokoleniowe. 

Bardzo ważnym elementem pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem jest prowadzenie Szkoły dla Rodzica oraz prowadzenie szkoleń z zakresu budowania relacji W ramach projektu każda rodzina korzysta z zajęć terapeutycznych i animacyjnych wspierających prawidłowe ich funkcjonowanie (pakiety usług dedykowanych rodzinom zagrożonym wykluczeniem). Prowadzone są warsztaty i szkolenia oraz indywidualne spotkania motywacyjno-rozwojowe.