Opracowujemy dokumenty strategiczne w zakresie rozwoju lokalnego – strategie rozwoju, plany lokalne oraz programy społeczne

  • Wdrażamy model partycypacyjny
  • Prowadzimy aktywne konsultacje społeczne
  • Uczymy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Planowanie strategiczne to ciągły proces osiągania zamierzonych celów, polegający na użyciu właściwych środków w konkretnym czasie i miejscu, przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń i możliwości.

Zarządzanie strategiczne to kierowanie rozwojem organizacji w długim czasie, nastawione na wykorzystanie szans i unikanie zagrożeń pojawiających się w otoczeniu.