RPPM.06.02.02-22-0008/20-00
Tytuł: Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

Altra Consulting w partnerstwie z Gminą Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Powiatem Bytowskim oraz Fundacją Szpitala Bytowskiego „Zdrowie Nasze” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Senio-RITA- Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 9 298 821,48 zł w tym dofinansowanie z UE wynosi: 8 833 880,41 zł.

Czas trwania projektu to okres od 01 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Celem projektu „Senio-RITA”jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną (10 Lokalnych Punktów Usług Społecznych przy Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) oraz nowo powstałe instrumenty animacji środowiskowej i wolontariatu (25 Punktów Świadczenia Usług Społecznych). Zapewnić ma to dostęp do wysokiej jakości dopasowanych i zindywidualizowanych usług społecznych. Projekt wspierać ma osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, seniorzy, opiekunowie) oraz animować lokalne środowisko na rzecz poprawy wizerunku i postrzegania osób starych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych.

Działania społeczne realizowane w projekcie to wielobarwny wachlarz usług opiekuńczych (analogia do kolorowego wachlarza hiszpańskiej tancerki), który ma odpowiadać na indywidualne potrzeby osób zależnych i nieść zmianę połączoną z przyjaźnią i życzliwością. Najważniejszym celem tych działań jest człowiek zagrożony wykluczeniem oraz jego usprawnianie, profilaktyka i animacja.

Projekt umożliwi 710 osobom – niepełnosprawnym, seniorom i ich opiekunom dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, szkoleń i zajęć praktycznych o charakterze profilaktycznym.W ramach realizacji projektu Senio-RITA realizowane będą zintegrowane usługi społeczne:

 • teleopieka;
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 • usługi asystenckie;
 • rehabilitacja domowa;
 • grupowe zajęcia ruchowe;
 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego;
 • pogadanki zdrowotne;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki;
 • cykliczne zajęcia animacyjne;
 • wyjazdy integracyjne;
 • promocja wolontariatu senioralnego;
 • powołanie/wzmocnienie Rad Seniorów (organów doradczo-legislacyjnych).

Altra Consulting odpowiedzialna jest za organizację warsztatów i szkoleń dla osób zależnych, seniorów, opiekunów, wolontariuszy i lokalnych liderów zmiany.